Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy ®

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy ®

930468358

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony on-line.

DLA KOGO?
Jeśli dziecko:
- łatwo  się męczy podczas  czynności wymagających długotrwałego  słuchania, długich rozmów a trudności te nasilają się w hałaśliwym otoczeniu,
- ma trudności z określeniem kierunku z którego dobiega głos,
- jest nadwrażliwe na niektóre dźwięki,
- mimo uważnego słuchania ma  trudności ze rozumieniem i zapamiętaniem długich,  skomplikowanych poleceń,  instrukcji słownych, szczególnie tych wymagających realizacji  jakiś czas później,
- często prosi o powtórzenie informacji,
- źle funkcjonuje w hałaśliwym otoczeniu w dużej grupie, w pomieszczeniach o dużym pogłosie jak klasa szkolna a znacznie lepiej w sytuacji 1 na 1,
- ma trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, brakuje mu słów podczas wypowiedzi,  jego słownictwo jest ubogie,
- jego mowa jest monotonna,
- ma  trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia,  posługiwaniem się  alfabetem, z zapamiętaniem dni tygodnia i miesięcy, dat, godzin, adresów oraz numerów telefonów,
- wolno reaguje  na informacje słuchowe,  jakby potrzebowało więcej czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji,
- ma trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących  dźwięków mowy  jak np. p/b, k/g, t/d  i błędnie  je zapisuje,
- w dzieciństwie chorowało na wysiękowe zapalenie uszu.

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD mogą współwystępować z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnionym rozwojem mowy, Zespołem Aspergera, autyzmem.

JAK PRZEPROWADZIĆ DIAGNOZĘ APD?
Diagnozę APD przeprowadza wykwalifikowany provider, który ukończył specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy metodą Neuroflow ATS Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD  metodą  Neuroflow ATS® opiera się na baterii testów oceniających wyższe funkcje słuchowe:
1. TRW - Test reakcji wzrokowej
2. TRS - Test reakcji słuchowej
3. ASPN-S -  adaptacyjny test rozumienia  słów w szumie
4. ASPN-Z - adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
5. DDT test rozdzielnouszny cyfrowy
6. FPT - test sekwencji częstotliwości
7. aGDT - adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego
8. aDLF - adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków

Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala zaklasyfikować dziecko do jednego z trzech profili klinicznych APD i dzięki temu jak najlepiej dobrać odpowiedni  program terapii odpowiadający potrzebom dziecka .

Wyróżnia się trzy najczęściej występujące profile kliniczne  zaburzeń słuchu (za Senderski 2009):
1. Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym
2. Zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie
3. Zaburzenia integracji.

Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym (ang. Decoding Deficit) – są to zaburzenia  funkcji odkodowywania cech akustycznych dźwięków mowy, pozwalających na rozróżnianie fonemów. Zaburzona percepcja kolejności zdarzeń akustycznych, problem z różnicowaniem i monitorowaniem niewielkich zmian wysokości dźwięku. Trudności dzieci z różnicowaniem dźwięków mowy przekładają się na:
· trudności w czytaniu i pisaniu,
· często współwystępujące wady wymowy,
· obserwuje się ubogi słownik,
· niższy poziom inteligencji werbalnej od niewerbalnej w testach oceniających intelektualne funkcjonowanie dziecka.

Zaburzenia uwagi słuchowej (ang. Auditory Attention Deficit) .  Cechami charakterystycznymi  tej grupy to:
· źle funkcjonująca krótkotrwała pamięć słuchowa,
· trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób,
· zaburzenia koncentracji uwagi,  impulsywność.

Często współistnieją w tych przypadkach zaburzenia mowy czynnej, wypowiedzi są ubogie zarówno w zakresie słownictwa jak i gramatyki.

Zaburzenia integracji (ang. Integration Deficit). Największe trudności jakie mają dzieci zaklasyfikowane do tego profilu APD to zadania wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takie jak:
· rozumienie ze słuchu,
· jednoczenie słuchanie nauczyciela i robienie notatek,
· rysowanie, pisanie, czytanie,
· wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy.

JAK WYGLĄDA TERAPIA NEUROFLOW ATS®
Neuroflow  Aktywny Trening Słuchowy® jest metodą dedykowaną dla osób  z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego  APD oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od  4 r.ż. Mogą w nim uczestniczyć również  dzieci z niedosłuchem, szczególnie te, które późno otrzymały aparaty słuchowe. Neuroflow  Aktywny Trening  Słuchowy ATS ® jest metodą  terapii opartą na aktualnych badaniach naukowych, która zawiera moduły ćwiczeń  odpowiadające  potrzebom  każdego z profili  klinicznych APD. Dlatego też rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego profilu  klinicznego APD dziecko zostało zakwalifikowane oraz  od wieku dziecka. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. Terapia ATS® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało  na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia. Trening odbywa się w domu dziecka pod kontrola jednego z rodziców.   Trwa od 12 do 24 tygodni.

JAKIE SĄ EFEKTY AKTYWNEGO TRENINGU SŁUCHOWEGO
Aktywny Trening  Słuchowy ® poprawia  zdolności dziecka  w:
- rozumieniu zdań złożonych, dłuższych poleceń,
- poprawia uwagę słuchową, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie, np.  poprawia umiejętność  słyszenia nauczyciela na tle szumu klasy,  poprawia umiejętność  jednoczesnego  słuchania nauczyciela i robienie notatek,
- wydłuża pamięć słuchową,
- poprawia różnicowanie dźwięków mowy.
W efekcie  skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania,  pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową. Inne często obserwowane korzystne zmiany po zastosowaniu treningu ATS obejmują:
- poprawę pewności  siebie,
- wzrost samooceny,
- obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań - poprawa komunikacji,  kontaktów  społecznych.

Więcej informacji na temat diagnozy i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD oraz terapii NeuroFlow znajduje się na stronie: www.apd-medical.pl