Terapie w acentrum

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.
Terapia pedagogiczna stanowi interwencję wychowawczą zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej oraz motywację w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka. Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Aby odpowiednio zaprogramować działania terapii pedagogicznej należy kierować się diagnozą. Powinna ona zawierać:
 • stopień niepełnosprawności umysłowej (jeśli taka wystepuje).
 • poziom rozwoju percepcji wzrokowej (analiza, synteza, spostrzeganie)
 • Poziom rozwoju percepcji słuchowej (słuch fonematyczny, słuch fonetyczny, analizę i syntezę słuchową, wrażliwość słuchową i słuch muzyczny)
 • Poziom koordynacji:
  • wzrokowo - słuchowej
  • wzrokowo - ruchowej
  • wzrokowo - słuchowo - ruchowej
 • Uwaga(trwałość uwagi, zdolność koncentracji uwagi, stopień rozwoju uwagi dowolnej)
 • Poziom rozwoju wyobraźni przestrzennej i orientacji przestrzennej.
 • Pamięć (poziom rozwoju pamięci świeżej i trwałej, mechanicznej, logicznej, pamięci słów, zadań, tekstów, pamięci wzrokowej, słuchowej, wzrokowo - słuchowo - ruchowej)
 • Mowa - poziom rozwoju:
  • rozwój fonologiczny (artykulacja)
  • rozwój synaktyczny (gramatyka)
  • rozwój semantyczny (rozumienie)
 • Rozwój myślenia: ujmowanie różnic i podobieństw, analiza i synteza myślowa, umiejętność klasyfikowania, przyporządkowywania, wnioskowania, myślenie przyczynowo - skutkowe, abstrakcyjne, matematyczne, definiowanie pojęć.
 • Poziom rozwoju motorycznego: koordynacja statyczna, ruchów jednoczesnych, precyzja ruchów, stan napięcia mięśniowego.
 • Stan dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
 • Stan zdrowia dziecka.
W terapii indywidualnej wyróżnić można dwa etapy:
 • Wstępny (przygotowujący) - jest to wyrobienie gotowości do nauki, przyzwyczajenie dziecka do wysiłku, kontakt z rówieśnikami, przyzwyczajenie do pokonywania trudności, wyciszanie lub pobudzanie, wyróżnianie części ciała, stron w ciele, orientacja przestrzenna i kierunkowa, poczucie położenia ciała w przestrzeni.
 • Właściwy - kształtowanie umiejętności szkolnych: czytanie, pisanie, liczenie i doskonalenie technik szkolnych:
  • ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej i usprawnianie manualne
  • ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
  • ćwiczenia percepcji słuchowej
peCelem operacyjnym terapii pedagogicznej jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Zbiór celów operacyjnych jest programem terapii. Podmiotem terapii pedagogicznej jest nauczyciel terapeuta wyposażony w odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz posiadający predyspozycje psychiczne potrzebne do tego rodzaju pracy.
Przedmiotem oddziaływań terapeutycznych jest dziecko, jego zaburzenia rozwojowe i trudności szkolne, określone przez specjalistyczna diagnozę. Terapia pedagogiczna jako działalność dydaktyczna i wychowawcza wymaga sformułowania zasad postępowania, którymi powinien kierować się nauczyciel terapeuta, aby zrealizować założone cele.

Wśród zasad terapii pedagogicznej wyróżniamy:
 • Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego.
 • Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania , uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka.
 • Zasada korekcji zaburzeń czyli ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności.
 • Zasada kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.
 • Zasada systematyczności.
 • Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego.
image
Kalendarz szkoleń
 

Kalendarz szkoleń

Sprawdż aktualne terminy szkoleń. Wejdź i zapisz się na dogodny termin. Zapraszamy

Kontakt z nami

W razie pytań w sprawie szkoleń, terapii lub terminów, prosimy o kontakt pod nr. tel.: (22) 846 53 98 lub emailem biuro@acentrum.pl

Napisz do nas

 • Terapia ręki

  Dostępna jest już długo oczekiwana książka "Terapia ręki"Więcej informacji jak zamówić. Read More
 • Metoda NDT-Bobth

  Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego. Read More
 • Szkolenia i warsztaty

  Nowe terminy szkoleń w ośrodku aCentrum. Wejdź i sprawdź aktualny kalendarz szkoleń. Zapraszamy na szkolenia. Read More
 • Kiedy na terapię?

  Przedstawiamy poniżej listę niepokojących objawów, które mogą pojawić się w zachowaniu dziecka i które powinny skłonić rodziców do odbycia wizyty u neurologa. Read More
 • 1